Het Klavier

Gewoon anders wonen

Visiedocument


Het Klavier

Stichting Het Klavier


 Visie op zorg:


Uitgangspunten in de visie op zorg:

Wij streven naar een woonvoorziening voor 14 bewoners; dit aantal wordt o.a. ingegeven om het project financieel haalbaar te maken. Zelfstandige woonruimte voor de bewoners met een gemeenschappelijke ruimte als ontmoetingsplaats en een keuken waar, onder begeleiding, gekookt wordt en gezamenlijk (met begeleiding) wordt gegeten. Dit kan in (minimaal)2 groepen gebeuren.


We willen voor hen een plek creëren waar ze zich veilig, vertrouwd en thuis voelen. Met daarbij een maximale privacy. Hiervoor is goede begeleiding nodig en mede daarom is de keuze voor wie dat gaat doen van groot belang. In deze visie leggen we vast van hoe we verwachten dat de begeleiding georganiseerd zal worden en hoe er door de bewoners, ouders* en begeleiders samen aan de toekomst gewerkt wordt. Om de details te regelen is het voor ons vanzelfsprekend dat er in een later stadium voor alle bewoners van de woonvorm een persoonlijke begeleidingsplan gemaakt zal worden. De bevordering van zelfredzaamheid, en verdere ontplooiing van de bewoners is een belangrijk uitgangspunt, waarbij geaccepteerd wordt dat de ondersteuning vanuit de zorg en de aard van de zorg van bewoner tot bewoner kan variëren. Er wordt echter aangenomen dat in de beginfase voor alle bewoners extra zorginvestering noodzakelijk is, maar dat die zorgbehoefte na verloop van tijd per bewoner kan verschillen en door allerlei omstandigheden beïnvloed kan worden.


Doelgroep:

De doelgroep zijn jongeren/ouderen met een verstandelijke beperking en van verschillend verstandelijk niveau. Zij hebben geen gedragsstoornissen die anderen kunnen schaden zoals bijvoorbeeld; agressie, seksueel ontremd of intimiderend gedrag. Alle bewoners hebben een vorm van (arbeidsmatige) dagbesteding.

Zorg op maat, d.w.z. specifiek gericht op ieders behoefte met persoonlijke aandacht, een stimulerende en betrokken begeleiding, eigen leefruimte, een woongroep waarin zij zich thuis voelen in een vetrouwende, veilige omgeving.


Doelstelling van het project:

Als wij naar de toekomst van onze kinderen kijken, dan beseffen we dat hun verstandelijke handicap het hen niet mogelijk maakt om volledig zelfstandig te gaan wonen. Toch ontstaat, nu zij qua leeftijd aan het begin van de volwassenheid staan, zowel bij hen als bij ons de behoefte om los van hun ouderlijk huis op zichzelf te gaan wonen. Middels het realiseren van een kleinschalige woonvoorziening willen we voor hen een eigen plek creëren waar ze met gebruikmaking van hun mogelijkheden en respect voor hun beperkingen een veilig, gezellig, vertrouwd en geborgen thuis vinden. Waar ze samen met elkaar en met ondersteuning van de zorgverleners hun ontwikkelkansen ten volle benutten. Zoveel mogelijk midden in het leven staan zonder daarbij (alleen) afhankelijk te zijn van hun ouders*. Een plek realiseren waar zij in harmonie en gezondheid met elkaar en hun omgeving kunnen samenleven.


De regels van de groep worden door bewoners, ouders en zorgaanbieder in gezamenlijk overleg bepaald. Deze regels worden regelmatig geëvalueerd.


Begeleidingsklimaat

De begeleiding van onze kinderen in hun nieuwe woonsituatie vraagt om een bepaald begeleidingsklimaat. Deze algemene uitgangspunten krijgen hun vertaalslag naar het individuele begeleidingsplan dat in samenspraak tussen de ouders/mentor, de individuele bewoner en begeleiders wordt opgesteld. Een klimaat waar vrijheid uitgangspunt is maar tegelijkertijd, waar nodig, ook een bepaald ritme en een bepaalde regelmaat als basisstructuur aanwezig zijn. Een sfeer waarin de relatie tot elkaar, tot ouders, broers en zussen en tot vrienden in en buiten het huis de ruimte krijgt om zich verder te ontwikkelen. Om goede, passende zorg te garanderen moet de zorg worden geleverd door een team van professionele begeleiders. Deze begeleiders zijn in dienst van de zorgaanbieder. Rust, reinheid, regelmaat en ruimte zijn de basiselementen voor het begeleidingsteam. Voor iedere bewoner wordt een individueel zorgplan opgesteld (met ouders, mentor, bewoner en begeleider) waarin vastgelegd wordt welke zorg/ondersteuning de jongere nodig heeft en van wie. Maar ook wie er mee gaat kleding kopen of mee naar dokters/ziekenhuis bezoek. In het zorgplan kunnen op individueel niveau afspraken gemaakt worden over de zorg-en-dienstverlening. De begeleiding van het begeleidingsteam is gericht op de persoonlijke ontwikkeling en mogelijkheden van de bewoners.


Iedere bewoner heeft zijn eigen studio/appartement. Daarnaast is sprake van een of meer gemeenschappelijke ruimtes, die de mogelijkheid bieden om gezamenlijke activiteiten uit te voeren.

Samenwonen is niet toegestaan binnen het woonproject.

Bewoners bepalen zelf met wie, waar en wanneer zij af willen spreken, maar wel in overleg met de begeleiding en/of ouders. In verband met o.a. de veiligheid voor andere bewoners, is hiervoor gekozen en is toezicht door de begeleiding een vereiste. Binnen het woonproject is het mogelijk dat logés blijven overnachten in het eigen appartement van degene die de logé heeft uitgenodigd. Logés kunnen in principe geen aanspraak maken op zorg, tenzij tegen betaling en met instemming van de zorgaanbieder.

Het is niet toegestaan dat gasten/logés in het appartement verblijven als de bewoner van dat appartement zelf niet aanwezig is.


Professionele zorg-op-maat:

De bewoners hebben allemaal een indicatie voor 24-uurzorg en -begeleiding, vastgelegd in een zorgzwaartepakket (ZZP). Er is één totaal financiering. De zorg en begeleiding worden geleverd door een klein, vast team van medewerkers van zorgaanbieder ZorgWiel.De begeleiding bestaat uit medewerkers waarvan er altijd één gediplomeerde MBO of HBO niveau heeft. Een team-oudste (HBO) begeleidt de stagiaires. Ook stuurt zij de vrijwilligers en assistent hulpverleners aan. De zorgaanbieder is verantwoordelijk voor de (goede) begeleiding van stagiaires.

De begeleiding op vrije dagen en opvang bij ziekte moet goed geregeld zijn. Er is een slaapwacht aanwezig in het gebouw.

Als professionals zoeken zij naar een balans tussen individuele vrijheid en uitdaging aan de ene kant en regelmaat en het voorkómen van isolement aan de andere kant. Elke bewoner heeft binnen het team van medewerkers een vaste persoonlijk begeleider (pb’er). De individuele zorg is gebaseerd op een individueel plan, dat periodiek (minstens één maal per jaar, op verzoek frequenter) met de bewoner en zijn of haar ouder(s)/mentor wordt doorgenomen en zo altijd actueel blijft.


Zo normaal mogelijk leven:

De begeleiding zorgt voor een vast dagritme en een structuur die het de bewoners mogelijk maken hun dagelijkse bezigheden en hobby’s uit te voeren. Overdag gaan de bewoners naar hun werk of dagbesteding. Eenmaal thuis helpen ze mee bij het inkopen van de boodschappen voor de maaltijden, het koken en het afwassen. Waarbij extra aandacht aan het eten, de voeding en ‘tussendoortjes’ besteed dient te worden. Er wordt bewust en verantwoord omgegaan met eten en voeding en de bewoners worden gestimuleerd om gezond en gevarieerd te eten.

Buiten die rituelen van alledag kunnen er ook gezamenlijke activiteiten worden georganiseerd. Maar niet alles hoeft samen. Elke bewoner kiest immers zijn eigen weg tussen individuele zelfredzaamheid en groepsdeelname.


De begeleiding op vrije dagen en opvang bij ziekte moet goed geregeld zijn. Er is een slaapwacht aanwezig in het gebouw. Waar mogelijk en relevant wordt ook domotica (elektrisch  toezicht/beveiliging) ingezet.De begeleiding is gericht op het vinden van een goede balans tussen individuele vrijheid en uitdaging aan de ene kant en het bieden van regelmaat en geborgenheid, en het voorkómen van isolement aan de andere kant.Optimale ontplooiingmogelijkheden

Warmte, interactie en betrokkenheid met begrip voor elkaar: dat zijn de pijlers waarop de professionele zorg en begeleiding steunen. Diezelfde waarden gelden net zo goed voor de ouders, in onze relaties onderling en in de wijze waarop we met het team en alle bewoners omgaan. Bij alles staat het welbevinden (lichamelijk en emotioneel) van onze bewoners voorop. Zij worden gestimuleerd persoonlijke relaties aan te gaan en naar vermogen mee te doen in de maatschappij, met recht op privacy en hun eigen mening. Waar mogelijk wordt ook gestimuleerd dat zij hun zelfredzaamheid vergroten en zich verder ontwikkelen.


Visie: zorg en wonen op maat doel van Stichting Het Klavier is de divers samengestelde groep bewoners met een beperking, onder regie van de ouders, de benodigde professionele zorg en begeleiding te bieden in een beschutte woonomgeving. Personen met ernstige gedragsproblematiek behoren niet tot de doelgroep. De stichting streeft na dat de bewoners zich maximaal kunnen ontplooien.


Visie op zorg

Doelstelling van ons project: Wij, ouders van (jonge) mensen met een verstandelijk beperking, hebben ervoor gekozen een kleinschalige woonvorm met zorg op maat op te zetten, om onze kinderen een optimale start te geven naar een zo zelfstandig mogelijk leven. Kleinschalig om daarmee zowel de persoonlijke wensen van de bewoners te kunnen verwezenlijken, als ook de wensen van de ouders. Het wooninitiatief is een investering naar de toekomst, waarbij wij de zorg en begeleiding voor onze kinderen kunnen overlaten aan een professionele zorgaanbieder. Wij willen een eigen plek voor hen creëren, waar zij zich thuis voelen, ook als wij ooit zullen wegvallen.


Kwaliteit van de zorg

De zorg en begeleiding voor alle bewoners worden verleend door een vast team van medewerkers, die in dienst zijn van ZorgWiel. Het bestuur van Stichting Het Klavier overlegt regelmatig met het bestuur van zorgaanbieder ZorgWiel,over de inzet van personeel en het dienstrooster. De visie van Het Klavier bepaalt samen met de protocollen van de zorgaanbieder de kwaliteit van de zorg. De belangrijkste kwaliteitseisen voor de zorg en begeleiding zijn de volgende:

- de zorg en begeleiding worden uitgevoerd door een professioneel team dat werkt volgens de kwaliteitseisen van een HKZ-gecertificeerde zorgaanbieder (HKZ: Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector)

- de kwaliteit van bestaan van de individuele bewoners staat centraal. Deze is voor iedere bewoner anders. De begeleiding is dus maatwerk en moet aansluiten bij de individuele zorgbehoeften op alle terreinen. Hierbij gaat het niet alleen om lichamelijk en emotioneel welzijn. Aandacht moet er ook zijn voor interpersoonlijke relaties, meedoen in de maatschappij, het recht op privacy, en het voeren van eigen regie;


Aandachtpunten daarbij zijn stimulatie door begeleiding, bevorderen van zelfvertrouwen en het ontwikkelen van ‘groepsgeest’: elkaar verder helpen een zo normaal mogelijk leven te kunnen leiden.


Evaluatie van de kwaliteit van de zorg:

Is in de organisatie op verschillende niveaus verankerd:

- het begeleidingsteam evalueert regelmatig de zorg en eigen werkwijze;

- de PB’er evalueert de individuele zorg samen met bewoner en de ouders/mentor. Afspraken en doelen zijn vastgelegd in het Individuele Plan. Tussen bewoner-ouders-PB’er kan een eventueel tekortschieten van de geïndiceerde zorgbehoefte worden gesignaleerd. Zo nodig wordt dan aanpassing van de indicatie overwogen en wordt een herindicatie-aanvraag in gang gezet;

- de ervaring heeft geleerd dat aanvragen voor CIZ-indicaties goed moeten zijn onderbouwd om de daadwerkelijke zorgbehoefte te kunnen dekken. De kern van de beperking moet duidelijk zijn weergeven evenals de noodzakelijke ondersteuning, uitgaande van de situatie dat de bewoner op zichzelf is aangewezen. Aan de aanvragen worden medische en psychologische rapporten toegevoegd. Het goed beschrijven van de zorgbehoefte blijkt een lastige klus te zijn. Daarom wordt bij aanvragen voor (her)indicaties de expertise van ZorgWiel ingewonnen;

- de teamleider evalueert regelmatig de inzet van teambegeleiders in relatie tot de zorgbehoefte , en de daarop gebaseerde CIZ-indicaties van de bewoners;

- in themabijeenkomsten met de ouders komt het reilen en zeilen van de zorg en eventueel noodzakelijke bijstelling en verbeteringen in de zorg regelmatig aan de orde. Het gaat daarbij over thema’s die voor de hele bewonersgroep van belang zijn, niet over individuele gevallen. Voorbeelden zijn: het functioneren van de ‘driehoek’, seksualiteit, scholing van het team, toekomst van de zorg in relatie tot de financiën, samenwonen, etc.

- regelmatig (jaarlijks) wordt de algemene tevredenheid van de bewoners en hun ouders geëvalueerd, via gesprekken met de teamleider en/of enkele ouders of schriftelijke evaluatie.


Samenwerking binnen de ‘driehoek’ bewoner-ouder-begeleiders:

Goede kwaliteit van zorg is alleen mogelijk als er goede samenwerking is tussen de bewoner, zijn/haar ouders en het begeleidingsteam. Het welzijn van de bewoners is altijd afhankelijk van een goede relatie tussen de ouders en begeleiders. Duidelijke communicatie over wederzijdse verwachtingen geeft de bewoner houvast. De ervaring leert dat ouders én begeleiders moeten investeren in het goed laten functioneren van de ‘driehoek’. De PB’er vervult hierin een sleutelrol. Sinds de oprichting van Stichting Het Klavier zijn nieuwe gezichtspunten met betrekking tot de zorg naar voren gekomen die binnen de ‘driehoek’ verder opgepakt moeten worden:

- het werk is niet af als bewoners in hun appartement komen wonen; pas daarna komt de hele ‘huishouding’ langzaam in balans en wordt de zorgvraag goed duidelijk;

- de zorg kan wel ‘overgedragen’ worden door de ouders, maar zij zijn zich er vaak niet volledig van bewust hoeveel zorg ze ongemerkt thuis altijd gegeven hebben. Overdracht van de zorg is een langdurig proces, waarbij team en ouders (en de bewoners) goed moeten samenwerken;


Professionele zorgaanbieder

Om de zorg te kunnen organiseren is ondersteuning gezocht bij een professionele zorgaanbieder. Daarbij waren de volgende criteria doorslaggevend:

- ondersteuning van de visie;

- waarborg voor eigen regie van het initiatief, kleinschaligheid, korte lijnen en geen aanbodgerichte instellingszorg;

- vakmanschap, interactie en energie op de werkvloer van begeleiders die zich verantwoordelijk voelen voor hun werk en er plezier in hebben. Geen aanpak waarbij de verantwoordelijkheden opgedeeld worden, vergaande functiescheiding plaatsvindt en de processen in cijfertjes, verslaglegging en rapportages worden gevangen om te kunnen bewijzen dat er niets fout is gegaan: geen ‘stappentellers’;

- voldoende speelruimte voor het begeleidingsteam om zelfstandig te opereren met adequate ondersteuning vanuit de zorgaanbiedersorganisatie;

- een inzichtelijke financiële afwikkeling die is afgestemd op een Wooninitiatief;

- bereidheid van de zorgaanbieder om te investeren in gerichte ontwikkeling en scholing van het begeleidingsteam;

- inspraak bij het aannemen van personeel en bij de teamsamenstelling;

De volgende afspraken gemaakt over de inzet van het personeel:

- zorg en begeleiding worden geleverd door een klein, vast team van betrokken en zich verantwoordelijk voelende medewerkers. De teamleden onderschrijven de visie van Het Klavier en stemmen hun werkwijze daarop af. Het team werkt zelfstandig en regelt zoveel mogelijk zaken zelf (zoals dienstrooster, invulling scholingsprogramma) in onderling overleg;

- de medewerkers kunnen goed inspelen op de uiteenlopende zorgvragen en zij hebben plezier in het bieden van een veilige thuisbasis en stimuleren de bewoners. De deskundigheid van de medewerkers – zowel qua opleiding, scholing en ervaring als qua houding en bejegening – past bij de behoeften van de bewoners. Wanneer specifieke kennis met betrekking tot de problematiek van bewoners niet optimaal is, nemen medewerkers zelf initiatief tot bijscholing of extra begeleiding, zoals coaching gesprekken, trainingen of het inschakelen van de orthopedagoog of andere expertise;

- het team levert de dagelijkse zorg en ondersteuning conform de afspraken die zijn vastgelegd in de individuele zorgplannen en in een jaarlijks door het begeleidingsteam op te stellen werkplan, waarin afspraken over de collectieve zorg (zoals scholingswensen, specifieke aandachtspunten, etc.) staan. Uiteraard zijn ook de gezamenlijke huisregels leidraad voor de begeleiding van de bewoners;

- het team zorgt voor goede, beknopte werkoverdracht aan elkaar. Belangrijke zaken worden genoteerd in de (digitale) zorgmap;

- teamleden spreken elkaar erop aan als zaken niet goed gaan. Er wordt niet in negatieve zin gesproken over collega’s;

- er vindt regelmatig evaluatie plaats van de eigen werkwijze (getoetst aan de visie);

- afspraken worden vastgelegd;

- er is voldoende evenwicht in fulltime en parttime aanstellingen (met een minimum aantal werkuren per week) om de continuïteit te kunnen waarborgen.De Stichting Het Klavier kiest voor financiering vanuit de WLZ en dus niet voor scheiden van wonen en zorg. Dit impliceert dat Stichting Het Klavier een zorgleveringscontract heeft afgesloten met een erkende zorgaanbieder, gebaseerd op de door de ouders geformuleerde zorgvraag.

Het begeleidingsteam is verantwoordelijk voor de begeleiding van de bewoners en respecteert de privacy van de bewoners. Het begeleidingsteam richt zich op de persoonlijke ontwikkeling van de bewoners en op het functioneren van de groep als geheel.

Er zal altijd personeel aanwezig zijn, als er bewoners aanwezig zijn. De bewoners weten ook altijd wie van het professionele team van ZorgWiel aanwezig is. De bewoners stellen het aanwezige personeel altijd op de hoogte van aan-of afwezigheid.

De bewoners voeren samen met de begeleiding een gezamenlijke huishouding. De bewoners dragen naar vermogen bij aan het schoonhouden van eigen studio’s/appartementen. Concreet betekent dit dat de bewoner zelf, maar weliswaar met hulp en onder begeleiding van een (assistent) zorgverlener, zijn of haar appartement schoonmaakt en schoonhoudt.Hierbij hebben de ouders geen taak.

De “commissie zorg” (bestaande uit een aantal ouders + 1 persoon uit het stichtingsbestuur) onderhoudt contact met de zorgaanbieder, dan wel de locatiemanager, voor de algemene belangen van de bewoners. Dit om te voorkomen dat alle ouders apart gaan communiceren over algemene zaken die voor alle bewoners van de woonvoorziening of woongroep van belang zijn. In het woonprogramma is een slapende nachtdienst aanwezig, die gebruik kan maken van de aanwezige audiovisuele apparatuur.Persoonlijke begeleider: bij het bepalen van de mate van persoonlijke begeleiding gebruiken we de bevindingen van de zorgaanbieder en de gegevens die er al zijn. Aansturing en begeleiding worden op maat geboden, toegesneden op ieder individu. De begeleiding is gericht op het bereiken van zoveel mogelijk zelfstandigheid van iedere bewoner, zowel in huis als buitenshuis, waarbij aangesloten wordt op de behoeften van iedereen persoonlijk. (Bijv. het aanleren en/of stimuleren van vaardigheden als : koken, huishoudelijke werkzaamheden, boodschappen doen, bankzaken, gemeentelijke zaken en dergelijke)

Begeleiding is ook nodig bij invulling van zaken buitenshuis, zoals bij het hebben en behouden van dagbesteding, werk, sport en andere vrijetijdsbesteding. Bij ziekte is extra zorg en begeleiding absoluut noodzakelijk.


Begeleiding van de groep:

De sfeer is huiselijk en straalt warmte en geborgenheid uit. Het is een plek waar de bewoner zich thuis voelt, waar hij zijn zorgen bij een ander kwijt kan. De leiding stuurt zodanig dat de bewoners in gaan zien dat zijzelf medeverantwoordelijk zijn voor de sfeer. Ze helpen elkaar als dit nodig is en ze kunnen elkaar opzoeken in hun vrije tijd. Tegelijkertijd is het huis ook een plek waar, door ritme en regelmaat, een basisstructuur ontstaat, die uitnodigt tot het nemen van verantwoordelijkheden m.b.t. huishoudelijke taken en dergelijke. Ook is er een stimulans om de vrije tijd thuis en buitenhuis op een creatieve, zinvolle manier te besteden.


Zorgvisie

Voorop staat het welzijn van de bewoner. Hij/zij krijgt de kans in overeenstemming met eigen kwaliteiten en wensen te leven.

Kernbegrippen visie op zorg:

- Ieder mens is uniek;

- zo normaal mogelijke benadering, maar speciaal waar nodig;

- Individueel ondersteuningsplan is uitgangspunt van handelen bij het invullen van de individuele behoeften en wordt na ieder jaar geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.  

- het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling en uitdagen om zoveel mogelijk te leren en eigen kwaliteiten te benutten/ontplooien;

- gestimuleerd worden in het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid;

- respect voor ieders persoonlijkheid, privacy en keuzes;

- veiligheid en bescherming krijgen;

- sociaal en ruimhartig;

- vaste regelmaat en structuur als basisleefregel;

- dat men bewust en verantwoord omgaat met voeding en ‘tussendoortjes’. Bewoners worden gestimuleerd om gezond en gevarieerd te eten en om gezond te leven;

- de zorg wordt gefinancierd uit de WLZ;

- 24-uurs zorg.


Woonvisie

De doelgroep is als volgt geformuleerd:

- de zorg wordt gefinancierd uit de WLZ;

- de bewoners hebben bij voorkeur een ZZP indicatie VG4 – VG5;

- de bewoners krijgen 24-uurs zorg;

- de bewoners hebben een zekere mate van zelfstandigheid;

- de bewoners hebben een vorm van dagbesteding;

- de bewoners hebben geen gedragsproblematiek (agressie, alcohol- en verslavingsproblematiek).


Visie op dag- en vrijetijdsbesteding

Kernbegrippen Dag- en Vrijetijdsbesteding:

- dagbesteding vindt buitenshuis plaats;

-er dient aandacht te zijn voor het stimuleren en ondersteunen van de vrijetijdsbesteding en de opbouw en het onderhouden van een sociaal netwerk;

- speciale aandacht voor de invulling van vakantie;

- bij ziekte of andere onvoorziene omstandigheden, waardoor geen dagopvang kan worden bezocht is de begeleiding in samenspraak met ouders/verzorgers verantwoordelijk voor opvang.

- er worden gezamenlijke activiteiten ondernomen, zoals; boodschappen doen, koken, eten, tv kijken, spelletjes doen, uitjes, etc. met het doel vereenzaming te voorkomen.