Het Klavier

Gewoon anders wonen

Beleidsplan


Inleiding:

1.1 Stichting Het Klavier is een ouderinitiatief.

In 2015 namen een aantal ouders het initiatief om voor hun verstandelijk beperkte kinderen een woonvoorziening te starten. Hiervoor richtten zij een stichting op met het doel de belangen van hun kinderen zo goed mogelijk te vertegenwoordigen.

Eerst werd er gezocht naar jong volwassenen, en hun ouders, die op zoek waren naar een woning waar de mens/de bewoner op één staat. Vervolgens werd er gezocht naar een geschikte plek, een investeerder, een zorgaanbieder en een projectontwikkelaar.

In september 2020 is Stichting Het Klavier officieel opgericht en inmiddels wordt woonvoorziening  “Het Klavier” gebouwd aan de Orgellaan te Uden en zullen de (14) bewoners er in het voorjaar 2021 intrekken.

1.2 ANBI

De Stichting wil graag te boek staan als een stichting met een ANBI-status omdat niet alle onkosten door de WLZ en door de Wajong gedekt worden. Het geld is weliswaar voldoende voor de dagelijkse beslommeringen (huur, voeding en vaste lasten) maar niet voor: het (compleet) inrichten en onderhouden van het huis (gezamenlijke ruimten) en het aanleggen en onderhouden van de tuin en voor de ‘leuke dingen des levens’ zoals: uitstapjes, gezamenlijke activiteiten en (korte) vakanties. Voor deze zaken gaat de stichting op zoek naar sponsoren en vandaar dat de stichting graag te boek staat als een ANBI-instelling.

 

2. Gegevens instelling

Stichting Het Klavier

RSIN : 86 15 90 818

Boerdonksedijk 25  5469 PP Boerdonk (Erp, gemeente Meierijstad)

0413 – 21 13 77  /  06 – 19 46 05 94

gvankol@outlook.com

KvK : 80 21 44 87

Bankrekening : NL 80 RABO 03 60 6480 10

 

3 Beleid en strategie

3.1 De stichting heeft ten doel :

Als wij naar de toekomst van onze kinderen kijken, dan beseffen we dat hun verstandelijke handicap het hen niet mogelijk maakt om volledig zelfstandig te gaan wonen. Toch ontstaat, nu zij qua leeftijd aan het begin van de volwassenheid staan, zowel bij hen als bij ons de behoefte om los van hun ouderlijk huis op zichzelf te gaan wonen. Middels het realiseren van een kleinschalige woonvoorziening willen we voor hen een eigen plek creëren waar ze met gebruikmaking van hun mogelijkheden en respect voor hun beperkingen een veilig, gezellig, vertrouwd en geborgen thuis vinden. Waar ze hun ontwikkelkansen ten volle benutten en zoveel mogelijk midden in het leven staan zonder daarbij (alleen) afhankelijk te zijn van hun ouders. We willen een plek realiseren waar zij in harmonie en gezondheid met elkaar en hun omgeving kunnen samenleven.  Samen met een professionele zorgaanbieder willen we dit doel bereiken.


Statutaire doelstelling:

1a. het realiseren, bevorderen en in stand houden van een woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking.

1b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2. De stichting streeft niet naar winst.

 

3.2 De doelgroep:

De doelgroep zijn jongeren/ouderen met een verstandelijke beperking en van verschillend verstandelijk niveau. Zij hebben geen gedragsstoornissen die anderen kunnen schaden zoals bijvoorbeeld; agressie, seksueel ontremd of intimiderend gedrag. Alle bewoners hebben een vorm van (arbeidsmatige) dagbesteding.

Zorg op maat, d.w.z. specifiek gericht op ieders behoefte met persoonlijke aandacht, een stimulerende en betrokken begeleiding, eigen leefruimte, een woongroep waarin zij zich thuis voelen in een vetrouwende, veilige omgeving.


3.3 Hoe wil de stichting haar doel bereiken:

Goede kwaliteit van zorg is alleen mogelijk als er goede samenwerking is tussen de bewoner, zijn/haar ouders en het begeleidingsteam. Het welzijn van de bewoners is altijd afhankelijk van een goede relatie tussen de ouders en begeleiders. Duidelijke communicatie over wederzijdse verwachtingen geeft de bewoner houvast. De ervaring leert dat ouders én begeleiders moeten investeren in het goed laten functioneren van de ‘driehoek’. De PB’er vervult hierin een sleutelrol. Gezichtspunten met betrekking tot de zorg die naar voren dienen te komen binnen de ‘driehoek’ en die verder opgepakt moeten worden:

- het werk is niet af als bewoners in hun appartement komen wonen; pas daarna komt de hele ‘huishouding’ langzaam in balans en wordt de zorgvraag goed duidelijk;

- de zorg kan wel ‘overgedragen’ worden door de ouders, maar zij zijn zich er vaak niet volledig van bewust hoeveel zorg ze ongemerkt thuis altijd gegeven hebben. Overdracht van de zorg is een langdurig proces, waarbij team en ouders (en de bewoners) goed moeten samenwerken.

 

4.1 Werkzaamheden en activiteiten die de instelling uitvoert:

Om de zorg te kunnen organiseren is ondersteuning gezocht bij een professionele zorgaanbieder. Daarbij waren de volgende criteria doorslaggevend:

- ondersteuning van de visie;

- waarborg voor eigen regie van het initiatief, kleinschaligheid, korte lijnen en geen aanbodgerichte instellingszorg;

- vakmanschap, interactie en energie op de werkvloer van begeleiders die zich verantwoordelijk voelen voor hun werk en er plezier in hebben. Geen aanpak waarbij de verantwoordelijkheden opgedeeld worden, vergaande functiescheiding plaatsvindt en de processen in cijfertjes, verslaglegging en rapportages worden gevangen om te kunnen bewijzen dat er niets fout is gegaan: geen ‘stappentellers’;

- voldoende speelruimte voor het begeleidingsteam om zelfstandig te opereren met adequate ondersteuning vanuit de zorgaanbiedersorganisatie;

- een inzichtelijke financiële afwikkeling die is afgestemd op een Wooninitiatief;

- bereidheid van de zorgaanbieder om te investeren in gerichte ontwikkeling en scholing van het begeleidingsteam;

- inspraak bij het aannemen van personeel en bij de teamsamenstelling;

De volgende afspraken gemaakt over de inzet van het personeel:

- zorg en begeleiding worden geleverd door een klein, vast team van betrokken en zich verantwoordelijk voelende medewerkers. De teamleden onderschrijven de visie van Het Klavier en stemmen hun werkwijze daarop af. Het team werkt zelfstandig en regelt zoveel mogelijk zaken zelf (zoals dienstrooster, invulling scholingsprogramma) in onderling overleg;

- de medewerkers kunnen goed inspelen op de uiteenlopende zorgvragen en zij hebben plezier in het bieden van een veilige thuisbasis en stimuleren de bewoners. De deskundigheid van de medewerkers – zowel qua opleiding, scholing en ervaring als qua houding en bejegening – past bij de behoeften van de bewoners. Wanneer specifieke kennis met betrekking tot de problematiek van bewoners niet optimaal is, nemen medewerkers zelf initiatief tot bijscholing of extra begeleiding, zoals coaching gesprekken, trainingen of het inschakelen van de orthopedagoog of andere expertise;

- het team levert de dagelijkse zorg en ondersteuning conform de afspraken die zijn vastgelegd in de individuele zorgplannen en in een jaarlijks door het begeleidingsteam op te stellen werkplan, waarin afspraken over de collectieve zorg (zoals scholingswensen, specifieke aandachtspunten, etc.) staan. Uiteraard zijn ook de gezamenlijke huisregels leidraad voor de begeleiding van de bewoners;

- het team zorgt voor goede, beknopte werkoverdracht aan elkaar. Belangrijke zaken worden genoteerd in de (digitale)zorgmap;

- teamleden spreken elkaar erop aan als zaken niet goed gaan. Er wordt niet in negatieve zin gesproken over collega’s;

- er vindt regelmatig evaluatie plaats van de eigen werkwijze (getoetst aan de visie);

- afspraken worden vastgelegd;

- er is voldoende evenwicht in fulltime en parttime aanstellingen (met een minimum aantal werkuren per week) om de continuïteit te kunnen waarborgen.

 

5.1 Bestuursleden:

Voorzitter: Gerard van Kol 

 

Penningmeester: Marja van Lieshout 

 

Secretaris: Gerard van Kol 

 

Algemene bestuursleden:

Jan Jilesen

Annet Ulijn

 

 

5.2 Beloningsbeleid:

 

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

 

5.3 Raad van Toezicht

N.v.t.

5.4 Vermogen van de instelling:

Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander

Minimaal één keer per kwartaal worden in de bestuursvergadering de baten en lasten gecontroleerd.

Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der stichting afgesloten.

Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken door het bestuur worden vastgesteld.

 

Bij ontbinding:

Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting moet worden gedoneerd aan een algemeen nut beoogde instelling (ANBI) met een soortgelijke doelstelling.

Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren berusten onder de jongste vereffenaar.

 

6.1 Financiële gegevens


Stichting Het Klavier


Financieel verslag 2020

Financieel%20verslag%202020.xlsx  


 Prognose 2021-2023


Begroting 2021

Begroting%202021.xlsxBegroting 2022

Begroting%202022.xlsx


Begroting 2023

Begroting%202023.xlsx


6.2 Verkrijgen van inkomsten:

 

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

 

·       inkomsten vanuit activiteiten van de stichting;

·       subsidies en donaties;

·       schenkingen, legaten of erfstellingen;

·       alle andere verkrijgingen en baten.